Een MID EU Type Examination Certificate voor een meetinstallatie voor handelsdoeleinden.

Meetinstrumentenrichtlijn (MID)

ODS is specialist in MID

Sinds oktober 2006 is In Nederland de nieuwe Metrologiewet van kracht. Deze Metrologiewet verwijst naar de Europese richtlijn 2014/32/EU, beter bekend als de MID (Measurement Instrument Directive). In deze MID staan richtlijnen omtrent het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten voor handelsdoeleinden beschreven.

Wanneer MID?

Met de MID zijn een aantal bijzondere richtlijnen op het gebied van de Metrologie, die telkens afzonderlijk regels stellen voor bepaalde meetinstrumenten, vervangen door één algemene richtlijn. De IJkwet, waarin meetinstrumenten voorheen geregeld waren, is ingetrokken.

De MID omvat een scala aan meetinstrumenten zoals kWh meters, taxi meters, maar ook metingen van politie, douane, veiligheid, gezondheid en milieu. De MID is opgebouwd uit een stuk algemene richtlijnen en een aantal bijlagen (Annex). In deze bijlagen staan de verschillende toepassingen beschreven. De vloeistofmeetinstallaties voor vloeistoffen anders dan water staan beschreven in de volgende bijlagen van de MID:

Bijlage I, essentiële eisen;
Bijlage MI-005, Vloeistofmeetinstallaties (voor continue en dynamische meting van andere vloeistoffen dan water).
De MID is van toepassing op zowel meetinstrumenten en meetinstallaties die nieuw op de markt worden gebracht alsook bij modificaties en/of aanpassingen aan bestaande installaties. De MID geldt voor de gehele meetinstallatie en voor de componenten waaruit deze is opgebouwd. De belangrijkste meetkundige componenten dienen een Evaluatie Certificaat te hebben, waaruit blijkt dat deze getoetst zijn aan de eisen zoals die bijvoorbeeld in de OIML R117-1 genoemd zijn. Aan de elektronica worden strengere eisen gesteld op het gebied van EMC testen (Elektromagnetische Compatibiliteit) en klimatologische invloeden.

MID Module B

Voor elk fabrikaat cq. meetprincipe is een systeemtoelating (module B certificaat) vereist, waarin de samenhang en werking van de componenten onderling wordt beoordeeld en vastgelegd door de fabrikant van het meetsysteem. Hierbij kan deze uiteraard terugvallen op de eerder genoemde evaluatiecertificaten van de individuele onderdelen. Een Notified Body (NoBo) controleert vervolgens de documentatie en stelt een Module B certificaat op.

Een MID Type plaat, bevestigd aan de installatie, met omschrijving, schematische weergave, CE-merk en Metrologie merk met jaartal en Notfied Body nummer.

Conformiteitsbeoordeling

Voor de uiteindelijke toelating van de meetinstallatie vindt vervolgens een veldinspectie plaats. Hierbij wordt beoordeeld of de gebouwde installatie als geheel in overeenstemming is met het Module B certificaat. Alleen als dit het geval is wordt de installatie officieel verzegeld en wordt een MID certificaat afgegeven. Uw meetinstallatie is dan toegelaten voor gebruik voor handelsdoeleinden.

De MID heeft een modulaire aanpak. Er zijn verschillende modules die kunnen worden gevolgd om de goedkeuring te verkrijgen: B+D, B+F, G & H1. ODS zal de beste manier selecteren om uw installatie goedgekeurd te krijgen voor ijkwaardige meting, volledig in overeenstemming met de MID-vereisten.

ODS systeemtoelatingen

ODS heeft inmiddels een flink aantal systeemtoelatingen op haar naam staan voor vele fabricaten en meetprincipes. Hierdoor zijn wij flexibel in het samenstellen van een installatie. Wij zijn bekend met de achtergrond en de mogelijkheden binnen de MID, zodat wij ook voor reparaties en modificaties aan uw bestaande meetinstallatie een toelating kunnen schrijven.

ODS kan voor u een veldinspectie uitvoeren om te kijken in hoeverre uw installatie in overeenstemming is met de MID, waarna wij u adviseren over eventuele aanpassingen. Ook kunnen wij de regie voeren over het opstellen van een module B systeemevaluatie, tot aan het volledig certificeren van uw installatie.

Voor meer informatie over certificatie van meetinstallaties of onderdelen daarvan, kunt u contact opnemen met onze specialisten.